ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ:1921 κ 1930 ΕΝΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - Η ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ : ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ

Go to content

Main menu:

ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ:1921 κ 1930 ΕΝΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΟΥ

Η σφραγιδά της Χωριτικής Αρχής Κοπιάς (Κατωκοπιά)το 1930
Χ"χαραλαμπή Χ"Γιαννή (Μουκτάρης)
Χριστόδουλος Χ"Ιωάννου (Αζάς)
Ιωάννης Παπά-Γεωργίου(Αζάς)
Ιωάαννης Πρωτοπαπανικόλα(Αζάς)

ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 1921

Το πρώτο  Ενωτικό Δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 1921, υπό τον Εθνάρχη Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ’. Πραγματοποιήθηκε τη χρονιά αυτή με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Κυπριακός Ελληνισμός, μέσω των εκπροσώπων του, που ήσαν οι σχολικές, κοινοτικές και εκκλησιαστικές επιτροπές, οι δάσκαλοι και οι ιερείς, εξέφρασε τον πόθο του για ΕΝΩΣΗ με την Ελλάδα.  Οι κάτοικοι της νήσου συγκεντρώθηκαν στις εκκλησίες, εκεί διαβάστηκε το ενωτικό ψήφισμα και το επικύρωσαν διά βοής. Ακολούθως το υπέγραψαν οι ιερείς, οι δάσκαλοι, η χωριτική αρχή και οι σχολικοί επίτροποι.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Κατωκοπιάς συνελθόντες εν τω ιερώ ναώ και δοξολογήσαντες τον Θεόν επί τη συμπληρώσει εκατονταετίας από της μεγάλης ημών επαναστάσεως,

Έχοντες υπ’ όψιν, ότι η πατρίς ημών μόνη σχεδόν εξ όλων των ελληνικών χωρών παραμένει δούλη

ΨΗΦΙΖΟΜΕΝ

1ον) Κηρύττομεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι η θέλησις ημών είναι μία, μόνη και αναλλοίωτος να ενωθώμεν μετά της μητρός ημών Ελλάδος

2ον) Δηλούμεν ότι ουδεμία παροχή, ουδεμία υπόσχεσις, ουδεμία εγκόσμιος δύναμις δύναται να διαλλάξη ημάς προς οιονδήποτε καθεστώς ξένον προς την εθνικήν μας συνέιδησιν και την θέλησιν ημών

3ον) Επικαλούμεθα την μητρικήν αντίληψιν της Ελλάδος και την υποστήριξιν του φιλελευθέρου Αγγλικού λαού υπέρ ζητήματος δικαιοσύνης, ηθικής και ελευθερίας

4ον) Αναθέτομεν εις την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου και τους Έλληνας Βουλευτάς να διαβιβάσωσι το παρόν ψήφισμα, όπερ εκδίδομεν εις τριπλούν, προς την Κυβέρνησιν της Α. Βρεττανικής Μεγαλειότητος  και την Μητρικήν Κυβέρνησιν της Ελλάδος

Εν Κατωκοπιά (Κύπρου)

τη 25η Μαρτίου 1921

ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 1930

Εννέα χρόνια, ύστερα από το Δημοψήφισμα του 1921, στις 25 Μαρτίου 1930,  ακολουθεί το δεύτερο  δημοψήφισμα, με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την ελληνική ανεξαρτησία. Ύστερα από τη δοξολογία στην εκκλησία το ψήφισμα για την Ένωση υπογράφουν οι εκπρόσωποι  κάθε κοινότητας.

 
Back to content | Back to main menu